BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN - Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc - VINPHACO Trụ sở chính : Số 777, đường Mê Linh, phường Khai Quang, tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Liên hệ : (0211) 3861.233 - Email: vinphaco@vinphaco.vn

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Vui lòng xem chi tiết tại đây

 
Tin tức cùng chuyên mục
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Nghị quyết về việc thông qua các nội dung trình Đại hội. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Báo cáo kết quả của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, mục tiêu nhiệm vụ năm 2024. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2024. Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Tờ trình của HĐQT về việc giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát các hoạt động của công ty năm 2023. Tờ trình về việc đầu tư mua sắm tài sản.  Tờ trình của ban kiểm soát công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Báo cáo của HĐQT đánh giá KQ SXKD của công ty trong khóa IV (nhiệm kỳ 2019-2024) và mục tiêu, nhiệm vụ SXKD khoá V (nhiệm kỳ 2024-2029).  Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024.  Biên bản Họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:  Về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

QUYẾT ĐỊNH: Về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Vui lòng xem chi tiết tại đây.
Nghị quyết về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Nghị quyết về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Vui lòng xem chi tiết tại đây.
Nghị quyết Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Nghị quyết Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Vui lòng xem chi tiết tại đây.
Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Vui lòng xem chi tiết tại đây.